Tijdens de raadsvergadering van 2 november is de programmabegroting 2018 unaniem aangenomen. Een unicum in Helmond! De VVD Helmond is trots dat de coalitie zo voortvarend van start is gegaan. Onze fractie heeft 2 moties ingediend die beide zonder tegenstemmen zijn aangenomen.

Hieronder leest u de bijdrage van de VVD bij de behandeling van de begroting 2018.

Begroting

Met deze begroting staan we aan het begin van een nieuwe coalitieperiode. De VVD ziet in deze begroting een mooie vertaling van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Stad in beweging’. Dit akkoord straalt een enorme ambitie uit. Helmond is naast een stad van het doen immers ook een stad van het denken. Denken en geloven in het innovatieve vermogen van onze samenleving, geloven in de kracht van onze bedrijven en geloven in de kracht van onze inwoners. Iedereen weet dat als je ambitieus bent je nieuwe wegen moet durven inslaan, in plaats van blijven reizen langs de versleten paden van het gewone succes. De VVD is een partij van nieuwe wegen en richt zich op een duurzame, sociale en economisch gezonde toekomst, want in zo’n toekomst willen wij leven.

De duurzame en groene stad.

Terecht wordt in het akkoord opgemerkt dat verduurzaming van onze samenleving nodig is op alle fronten. Groen is geen keuze, groen is de norm. Een duurzaam Helmond is echter alleen kansrijk indien er een breed draagvlak ontstaat om de noodzakelijke energietransitie te laten slagen. De impact op onze stad is groot. Brede steun in de samenleving is noodzakelijk om deze veranderingen vorm te geven. Zonder draagvlak is energietransitie immers kansloos.

We moeten dit vraagstuk dan ook op de economisch en financieel meest gunstige manier aanpakken. Het gaat hier namelijk om de vraag hoe we van groene denkers ook groene doeners kunnen maken? De VVD is van mening dat dit vooral kansrijk is door een verbinding tussen ‘groen’ en ‘economie’. Daarom schreven we in ons verkiezingsprogramma dat ondernemers de mogelijkheden moeten krijgen om innovatieve pilots te starten. Diezelfde ondernemers geven aan dat de huidige wet en regelgeving nog steeds een rem zet op een versnelling van de verduurzaming.

Om de vaart erin te houden doet de VVD dan ook een dringend oproep aan de Raad en het College om ‘die rem’ zoveel mogelijk los te laten. Daarnaast vinden we dat er actief gezocht moet worden naar bedrijven die plannen kunnen maken voor een haalbare en betaalbare energietransitie en dat vestiging van dit soort bedrijven in Helmond moet worden gestimuleerd.

We zijn verheugd dat in de plannen voor een duurzame stad het energiehuis een prominente plek heeft gekregen maar vinden ook dat de woningbouwcorporaties hierin hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Zoals door de VVD al eerder aangegeven blijft het onderhoudsniveau van de openbare ruimte ons zorgen baren. Het actief betrekken van inwoners bij dit onderhoud kan zeker succesvol zijn maar het mag daar niet bij blijven.

Op dit moment is er met betrekking tot het openbaar groen immers sprake van een areaaluitbreiding. Het aloude adagium luidt ‘meer groen kost poen’, ofwel bij een areaaluitbreiding hoort naar onze mening ook gewoon een hogere onderhoudslast.

Studies van o.a. het CPB naar de efficiëntie van afval scheiden laten zien dat scheiden ná inzamelen soms meer oplevert dan vooraf. Sommige afvalstromen moeten apart worden ingezameld. Dat geldt bijvoorbeeld voor glas, papier en GFT. Maar voor plastic geldt dat niet. Kan de wethouder ons aangeven of deze nieuwe inzichten positieve gevolgen kunnen hebben voor de afvalstoffenheffing?

Een sociale, inclusieve stad

De VVD wil er voor zorgen dat iedereen maximaal kan meedoen. Rondkomen en vooruitkomen kan het beste in de vorm van betaald werk. Die betaalde baan biedt inwoners een perspectief en leidt tot zelfregie en dat zou op den duur de generatiearmoede kunnen doorbreken. Om langdurige armoede te voorkomen is ook snel ingrijpen bij ‘nieuwe’ armoede geboden. Het gemeente zou via Mobility Mentoring inwoners nadrukkelijker moeten ondersteunen om eigen doelen te stellen in de aanpak van sociale problematiek.

Meedoen en vooruitkomen geldt in bijzondere mate voor kinderen, zij mogen nooit de dupe worden van de armoede bij hun ouders. De VVD vraagt zich af of we in dit verband niet een meer integrale en innovatieve aanpak kunnen bedenken. Beschikbare gelden kunnen worden besteed aan een soort van ‘ontdekfabriekjes’ met speelelementen uit de sectoren automotive en food. Zo zou al spelenderwijs interesses kunnen worden gewekt, de creativiteit kunnen worden ontplooid en worden voorgesorteerd op een kansrijkere loopbaan. Ook dat past in een kindvriendelijke stad.

Als we alle kinderen in Helmond de kansen willen geven die ze verdienen dan zijn verenigingen en onderwijsinstellingen hierin belangrijke spelers. Gezien de actuele ontwikkelingen in het Helmondse onderwijslandschap en het belang van openbaar onderwijs voor onze stad, is de VVD daarom van mening dat het noodzakelijk is om investeringen in het Jan van Brabant College naar voren te halen. Wachten tot 2022 is volgens ons geen optie. Indien zich innovatieve, duurzame of creatieve oplossingen voordoen moeten we die kansen grijpen en de investeringen naar voren halen (de ingediende motie treft u aan in de bijlage (1)).

Een inclusieve en sociale stad betekent dat er ook geïnvesteerd dient te worden in goede zorg. Die zorgsector is sterk in beweging. Ook hier maakt innovatie het mogelijk om uitdagingen het hoofd te bieden. De aanleg van een stadsbreed glasvezelnetwerk is voor de VVD in meerdere opzichten de juiste maatregel op het juiste moment. Glasvezel zal een belangrijke bijdrage gaan leveren in de verdere ontwikkeling van zorg op afstand. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat glasvezel een stad die voor iedereen geschikt is om te wonen, te leven en te presteren een stapje dichterbij zal brengen.

De economie en het stadscentrum van de toekomst

De economie heeft te maken met diverse grote veranderingen. Een daarvan is de ‘digitalisering’ van het winkelende publiek. Hierdoor zien we ondanks de economische groei nog steeds leegstand. Mensen hebben steeds minder behoefte aan winkels, want shoppen kunnen ze ook online, mensen hebben behoefte aan ontmoetingsplaatsen. Om te voorkomen dat stadscentra leeglopen, is het van groot belang daar een totaalbeleving te bieden. De VVD is daarom voor de bouw van onder andere meer woningen in het centrum. Deze moeten aansluiten bij de woonbehoefte van ouderen en jongeren. Juist zij geven een stadscentrum extra dynamiek. Er ligt een belangrijk rol voor het college en ondernemers om het stadscentrum ‘op te leuken’ om zo de woonbeleving en de verblijfsduur van de bezoekers te optimaliseren. Omdat musea, horeca en evenementen hierin een grote rol spelen vraagt de VVD om overvloedige regelgeving actief te gaan verminderen. Ook ondernemers die met nieuwe ideeën komen moeten zoveel mogelijk positief worden bejegend. De nieuwe omgevingswet biedt de overheid immers die ruimte. Geen ‘nee, tenzij’ maar ‘ja, mits’.

Het MKB blijven we koesteren als banenmotor voor onze economie maar we moeten niet vergeten dat Helmond een integraal onderdeel is van Brainport, een internationaal erkend hightech ecosysteem. Deze bijzondere positie moeten we onderhouden en versterken. Bereikbaarheid (ook digitaal) is hiervoor een eerste voorwaarde. Slimme oplossingen kunnen de bereikbaarheid verbeteren.

De uitvoering van het bereikbaarheidsakkoord, de doorontwikkeling van de Automotive Campus, Food Tech en de plannen voor Brainport Smart District bieden kansen voor innovatieve bedrijven en slimme maakindustrie. Innovaties die ontstaan kunnen worden vermarkt en zullen zo zorgen voor een toekomstbestendige regionale economie. Juist dit toekomstbestendig maken van onze economie moet volgens de VVD de hoogste prioriteit hebben. Door de opkomst van nieuwe technologieën en digitalisering raakt een reeks van industriële ontwikkelingen in een stroomversnelling, die binnen de maakindustrie zal leiden tot enorme verbeteringen in productiviteit en efficiency.

Via best practice voorbeelden kunnen bestaande bedrijven worden gestimuleerd om hun bijdrage te leveren in dit veranderingsproces, daarnaast zou de VVD graag willen dat de het college zich focust op het binnenhalen van Slimme maakindustrie.

Om als stad toekomstbestendig te navigeren is een stip aan de horizon niet meer voldoende. Onvoorspelbaarheid domineert het huidige economisch klimaat. Daarom hebben wij ook een gemeentelijke organisatie nodig die flexibel kan inspelen op deze snel veranderende omgeving. Op dit moment zet de organisatie zich voor de volle 100% in om deze transitie te laten slagen. De VVD heeft er het volste vertrouwen in dat dit ook gaat lukken.

Veilig Helmond

Ook de bescherming van onze veiligheid heeft te maken met een sterk veranderende omgeving. Overlast en nieuwe vormen van criminaliteit, ondermijning en cybercriminaliteit vragen onze volle aandacht. Gelukkig biedt de overheid middels nieuwe wetgeving steeds meer kansen om de problemen echt aan te pakken. De mogelijkheden van bijvoorbeeld een Wet Computercriminaliteit III en een AS0-wetgeving moeten dan ook ten volle worden benut. Ook onderschrijven wij het belang van de inzet van slimme camera’s.

MKB vriendelijke stad

In Helmond kunnen particulieren de aanslag woonlasten in één keer betalen maar men kan ook kiezen om dit gespreid te doen. Voor bedrijven c.q. ondernemers bestaat deze mogelijkheid nog niet. De VVD vindt dat ook deze categorie die keuze moet kunnen maken. Hierdoor zal onze stad nog MKB vriendelijker worden (de ingediende motie treft u aan in de bijlage (2)).

Financiën

De financiële positie van Helmond is gezond, de goedkeurende accountantsverklaring heeft dit nogmaals bevestigd. Ook in de komende jaren staan we voor een solide financieel beleid. In het coalitieakkoord zijn hiervoor de spelregels duidelijk vastgelegd; onze meerjarenbegroting is structureel sluitend, structurele uitgaven worden daarnaast structureel afgedekt en bij toekomstige projecten worden ook de ambtelijke kosten ingecalculeerd. Tot slot wil de VVD benadrukken dat juist door dit solide beleid de stijging van de gemeentelijke lasten in deze coalitieperiode beperkt kan blijven.

 

Theo Manders

Bijlage 1

Bijlage 2

938 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *