Brainport: derde economische kerngebied met veel voordelen voor Helmond

Op 5 juli 2018 heeft het collega van burgemeester en wethouders de gemeenteraad geïnformeerd over Brainport, waarover hieronder een samenvatting te lezen is.

Helmond is 2e centrumstad in de Brainport. Brainport is een toptechnologieregio waarin high tech en design hand in hand gaan met hoogwaardige maakindustrie en ondernemerschap. Eén van de succesfactoren van Brainport is de samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Deze samenwerking en de kennisdeling die hieruit voortvloeit, vormen de basis voor het open innovatie karakter dat Brainport zo onderscheidend maakt.

Na Rotterdam en Amsterdam is onze regio aangemerkt als derde economische kerngebied van nationale betekenis.

Mainportstatus

De kracht van Brainport is ook bij het Rijk niet onopgemerkt gebleven. In 2016 heeft Brainport de ‘mainportstatus’ toegekend gekregen. Hiermee is onze regio aangemerkt als ‘derde economische kerngebied van nationale betekenis’. De andere twee economische kerngebieden zijn Rotterdam en Amsterdam. Op basis van het Regeerakkoord  wordt deze ‘mainportstatus’ van Brainport Eindhoven nader uitgewerkt in een gezamenlijke actieagenda van het Rijk, de Brainport-regio en de provincie Noord-Brabant. Staatssecretaris Keijzer heeft aan de Tweede Kamer toegezegd dat deze Actieagenda er voor het zomerreces van 2018 zal liggen.

Regio Deal en Brainport Nationale Actieagenda

Op basis van deze propositie is op 16 maart jl. een rijksbijdrage van €130 mio aan Brainport Eindhoven toegekend op voorwaarde dat de regio (publieke en private partijen) € 240 mln. aan cofinanciering toevoegt. Met het bekendmaken van de bedragen is het startschot gegeven voor een gezamenlijk proces van Rijk en regio om te komen tot een Regio Deal.

De afgelopen maanden heeft een projectteam vanuit Brainport Development, de ontwikkelingsorganisatie van Brainport, samen met andere partijen gewerkt aan de totstandkoming van de Brainport Nationale Actieagenda. De Brainport Nationale Actieagenda is breder dan de Regio Deal en richt zich op de thema’s

 • Talent
 • Kennis, innovatie en ondernemen
 • Vestigingsklimaat
 • Digitalisering
 • Maatschappelijk innovaties: Gezondheid & Vitaliteit, Energie en Slimme en duurzame Mobiliteit

Concrete voordelen voor Helmond zijn o.a. vestiging van Fontys en Summa op de Automotive Campus, Fabulos (zelfrijdende shuttle van station Helmond naar de Automotive campus) en ICADI (hoogwaardig kennisinstituut op het gebied van automatisch rijden.

De Brainport Nationale Actieagenda en de Regio Deal zijn van groot belang voor Helmond en de Brainportregio

Zowel de Actieagenda als de Regio Deal zijn van groot belang voor Helmond en de Brainportregio. Brainport Eindhoven is een economische regio van nationale betekenis. Met een concentratie van kennisintensieve maakindustrie is de regio aanjager van de innovatie in de Nederlandse hightech sector. Om de sterke positie van de Brainport in het internationale concurrentieveld te consolideren en verder uit te bouwen, zet de regio in op het versterken van een onderscheidend voorzieningenniveau, het aantrekken, opleiden en behouden van technisch talent op alle onderwijsniveaus en het realiseren van innovaties met maatschappelijke impact.

De voordelen van de Regio Deal en de Actieagenda landen in beginsel in onze regio en op een aantal punten in het bijzonder in Helmond. Concreet betreft het o.a. de volgende projecten:

 • Vestiging van Fontys en Summa op de Automotive Campus;
 • Toekomstgericht opleiden van leerlingen in primair en voortgezet onderwijs en op het MBO;
 • Fabulos, een zelfrijdende shuttle van station Helmond naar de Automotive Campus
 • ICADI, een hoogwaardig kennisinstituut op het gebied van automatisch rijden en voorzien op de Automotive Campus;
 • Brainport Smart District
 • Er liggen meerdere kansen rondom het thema ‘digitalisering’. Denk daarbij aan 5G, cyber security en toekomstbestendig maken van onze maakindustrie.

De gemeente Helmond is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Brainport Nationale Actieagenda. Veel van de hierin opgenomen ambities en acties sluiten aan bij gemeentelijke programma’s en doelen. Met de Brainport Nationale Actieagenda zijn vooralsnog geen financiële middelen gemoeid. Met de Regio Deal wel; het gaat hier om € 240 mln. regionale cofinanciering. Het Helmondse aandeel hierbinnen bedraagt naar verwachting tussen 2 à 3 mln vanuit reeds gealloceerde middelen aan projecten (Brainport Smart District, Fabulos en internationalisering onderwijs).

1,438 totaal aantal vertoningen, 3 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *