In de derde aflevering van Ditisonzewijk Politiek hebben we een interview met Jan Roefs, de lijsttrekker van CDA Helmond. We spreken o.a. over de benoeming van CDA wethouder Frans Stienen tot ereburger van de wijk Mierlo-Hout, over de vraag hoe iedereen kan gaan profiteren van de beter economie, wat de politiek kan doen om de talenten van 50+ers beter te benutten, over de Groene Peelvallei en over veiligheid.

In deze uitzending vergelijken we de standpunten van de Helmondse politieke partijen op het gebied van Cultuur. De standpunten gaan o.a. over Carnaval, frisfeest, winterfestijn, een Canon over Helmond, de monumentale gebouwen, de huisvesting van musea, amateurgezelschappen en evenementenbeleid.

De volgende uitzending van DIOW Politiek is op vrijdag 16 februari. Dan spreken we de nummer 2 op de lijst van de PvdA, Nathalie Peijs. Verder vergelijken we dan de standpunten op het gebied van sport.

00’00 Introductie en actualiteiten
01’29 Kennisquiz
02’52 Interview met Jan Roefs
15’38 Vergelijking standpunten Cultuur

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Cultuur

Hoe denken de politieke partijen in Helmond over cultuur? Hieronder staan de standpunten uit de verkiezingsprogramma’s over dit onderwerp. De politieke partijen staan in alfabetische volgorde.

CDA

 • We willen de mogelijkheid onderzoeken om te komen tot een bouwhal, waar carnavalsclubs gezamenlijk hun carnavalswagens kunnen bouwen.
 • Ondersteuning van het initiatief om de Helmondse museale collecties te bundelen op één locatie.
 • Zorgen dat ons sportieve en culturele verenigingsleven vitaal is en blijft met ruime aandacht en waardering voor de vele vrijwilligers die hierin actief zijn. Denk aan de sportverenigingen, de Cacaofabriek, het Annatheater, de bibliotheek, de Helmondse musical enz. Zij zijn van vitaal belang voor het Helmondse culturele en sportieve klimaat. We blijven openstaan voor hun vragen en behoeften.

 

Christenunie

 • Kinderen uit gezinnen in armoede in Helmond kunnen (bijvoorbeeld met behulp van een minimapas/Stichting Leergeld) korting krijgen of gratis deelnemen aan muzieklessen en/of sport. De gemeente ontwikkelt hier passend beleid voor.
 • Evenementen in Helmond moeten veilig en gezond zijn. Niet alleen zijn ze goed toegankelijk maar ook komen er heldere (subsidie-) afspraken over afval/duurzaamheid, geluid en volksgezondheid (drank/drugs).
 • De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen.
 • De gemeente ontwikkelt samen met de provincie een visie over de toekomst van monumentale kerkgebouwen in Helmond.

 

D66

 • Wat betreft cultuureducatie moet steviger worden ingezet op een verankering binnen onderwijsinstellingen. Daarnaast vindt cultuur ook plaats in de wijken en wijkhuizen.
 • D66 is van mening dat de wijken daarbij de noodzakelijke ondersteuning moeten krijgen en ziet daarin ook een rol weggelegd voor het Kunstkwartier.
 • Verder zien wij de bibliotheek niet alleen als een plek waar de inwoners boeken kunnen lezen en lenen, maar ook als een plek waar analfabetisme en laaggeletterdheid kan worden teruggedrongen. D66 ziet dit als een van de belangrijke speerpunten; met onderwijs en kennisdeling kan kansenongelijkheid worden teruggedrongen. In de volgende raadsperiode wil D66 dan ook op elke bassischool en middelbare school een bibliotheek.
 • D66 vindt het jammer dat het aantal culturele evenementen (Foodstock, Artimond, Jazz in Catstown, Winterfestijn, Impact) minder wordt. We willen graag dat deze evenementen worden ondersteund en niet worden belemmerd door absurde regelgeving. Zo moeten enkele dagen per jaar in de wijken evenementen kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld door kortdurende ontheffingen van geluidsniveaus en goede communicatie met de wijk.
 • Daarnaast moeten ook evenementen die potentie hebben, maar waarvan de bezoekersaantallen nog niet hoog zijn, kans maken op subsidie. We willen dat evenementen voor iedereen toegankelijk zijn en dat rekening wordt gehouden met het thema duurzaamheid.
 • Culturele instellingen moeten structureel en beter gaan samenwerken. Tussen het Speelhuis en de Cacaofabriek bestaat al een nauwe samenwerking. Ook tussen andere culturele instellingen, zoals musea, zal de samenwerking zorgen voor een stabielere basis. De noodzaak tot samenwerking wordt nog dringender nu, behalve Stichting Draaiorgels Helmond, ook het EDAH-museum op zoek moet naar een nieuw onderkomen. De gemeente zal daarbij een ondersteunende rol vervullen.
 • De Cacaofabriek vormt daarnaast ook een voorbeeld van een culturele instelling waarbij niet meer is gedacht in vakgebieden en terreinen (theater, beeldende kunst), maar in samenwerking en dwarsverbanden. Dit zou ook bij andere culturele instellingen een insteek moeten zijn, zodat de bezoekersaantallen toenemen.
 • We willen graag de creatieve industrie koppelen aan de culturele sector en het bedrijfsleven. D66 Helmond wil dat daarbij zowel de professionele cultuursector als de amateurkunst worden gestimuleerd. Succesvolle evenementen, zoals de kasteeltuinconcerten en het Literair Café, mogen breed buiten Helmond worden uitgedragen en daarbij worden ondersteund. Het zorgt voor een positieve uitstraling en meer bekendheid van Helmond en draagt bij aan een versterking van de samenwerkingsverbanden tussen Helmond, omliggende gemeenten en de provincie.
 • D66 Helmond denkt in het belang van een sterke regionale verbinding. Als het gaat om voorzieningen moet ook regionaal worden gedacht. De inwoners van Helmond maken bijvoorbeeld ook gebruik van voorzieningen in Eindhoven. In de afgelopen jaren is zwembad de Tongelreep al gesloten en ook zijn er financiële problemen bij het Muziekgebouw en de kunstijsbaan. Vanuit de gemeente Helmond zal samen met de regio een financiële bijdrage worden geleverd, omdat deze voorzieningen er ook voor zorgen dat het een fijne regio is.
 • Om de marketing van Helmond te verbeteren, zal worden bekeken of Helmond Marketing kan worden ondergebracht bij Eindhoven 365 (de Eindhovense Citymarketingorganisatie).

 

Groenlinks

 • Bij een open stad hoort ook een bruisend cultureel aanbod. Kunst verrijkt ons leven en geeft glans aan ons bestaan. Maar kunst kan ook bijdragen aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing, bijvoorbeeld als mensen zingen in een koor, schilderles nemen of dansen in een groep. GroenLinks Helmond vindt het daarom belangrijk dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur – onafhankelijk van het inkomen van hun ouders. Dit wordt op allerlei wijzen gestimuleerd. Deze stimuleringsmaatregelen voor cultuur gelden grotendeels t/m 17-jarigen (scholieren). Om jonge mensen de mogelijkheid te geven hun eigen culturele smaak en visie verder ontwikkelen, is GroenLinks voorstander van het verstrekken van cultuurvouchers of kortingskaarten aan 18-21 jarigen. Een doorlopende interesse voor kunst en cultuur kan er namelijk aan bijdragen dat jongeren geprikkeld blijven voor kunst en culturele activiteiten.
 • In participatieve cultuuractiviteiten nemen burgers actief deel aan activiteiten op het gebied van kunst- en cultuur (zie wet op het specifiek cultuurbeleid). Met als doel om actuele vraagstukken duurzaam op te lossen of verbeteringen te realiseren in stad en/of wijk. Hierbij ontstaan nieuwe structuren en wordt optimaal gebruik gemaakt van de kwaliteiten van betrokkenen. Actieve cultuurparticipatie is artistiek en creatief uitdagend en wordt uitgevoerd door een brede samenwerking van partners uit het sociale en culturele domein. In de Leonarduswijk heeft bijvoorbeeld actieve cultuurparticipatie ertoe geleid dat mensen weer contact met elkaar hebben; er is een veelvoud aan bewonersinitiatieven ontstaan die hebben geleid tot meer sociale contacten en meer zelfvertrouwen.
 • De grote culturele instellingen Bibliotheek, Cacaofabriek, Kunstkwartier, Museum Helmond en het nieuwe Speelhuis zijn belangrijk voor de culturele infrastructuur van Helmond. Zij blijven activiteiten organiseren die voor iedereen toegankelijk zijn.
 • In analogie van de andere grote Brabantse steden worden de makers van cultuur meer ruimte geboden om zich te ontwikkelen. In Helmond is kunstenaarscentrum de Uilenburcht hier al een mooi voorbeeld van.
 • Als stad bieden we podia voor (inter)nationaal en lokaal talent. Zowel nieuwe als bestaande evenementen krijgen de ruimte.
 • Op dit moment kunnen mensen met een laag inkomen bij wijze van proef met een inkomensverklaring een gratis bibliotheekpas aanvragen. Vanaf 2018 wordt de pilot omgezet in definitief beleid. GroenLinks is ervoor dat dit ook in de toekomst zo blijft.
 • We willen ons inzetten om een aantal museale activiteiten en presentaties te bundelen onder één dak, zodat voldoende kader en bestuurskracht aanwezig is om er een bovenregionale toeristische attractie van te maken. Denk hierbij aan de geschiedenis en de producten van de Vlisco, het levensmiddelen / EDAH museum, het orgelmuseum en het Jan Visser museum. Een dergelijke voorziening dient ook de ontwikkeling van het Centrum.
 • Het is niet uitgesloten dat de komende jaren gebouwen van fabrieken in het centrum hun functie verliezen. GroenLinks Helmond is er voorstander van om gebouwen met het karakter van Industrieel Erfgoed zo veel mogelijk te behouden door er een andere functie in onder te brengen. Dat kan op gebied van volkshuisvesting, maar ook met maatschappelijke, culturele functies (zoals hierboven beschreven). Dat zou reeds nu kunnen met het Graveerderijgebouw op het Vliscoterrein.

 

Helder Helmond

 

 • Helder Helmond is dé partij in Helmond die zich sterk maakt voor de cultuur van Helmond. Het immateriële culturele erfgoed, zoals het Helmondse dialect, liederen en verhalen, moet behouden blijven.
 • Maar ook het materiële erfgoed verdient alle aandacht. Zo vinden wij dat de monumentale draaiorgels van de gemeente Helmond moeten blijven draaien. Deze mogen niet gedemonteerd en opgeslagen worden. Het liefst zien wij dat de huidige Gaviolizaal, in een nieuw gevel-jasje word ingepast in de nieuwbouwplannen van De Waard. Maar onderzoek van verhuizing naar het graveerderij gebouw van de Vlisco kan een goede optie zijn. Dat zelfde geldt ook voor de particuliere-collectie van het Edah-museum die hier een plek zou kunnen krijgen. Dat geldt uiteraard natuurlijk ook het vlisco-museum.
 • Behoud kenmerkende, Helmondse, historische panden. Als er ergens in de stad nieuwbouw gepland is, zou eerst beter bekeken moeten worden of er kenmerkende panden behouden kunnen blijven door er bijvoorbeeld omheen te bouwen. Té gemakkelijk worden nu delen van Helmond met de gum weggeveegd, terwijl zo telkens een stukje Helmondse cultuur en stadsbeeld verloren gaat.
 • De eerder ingezette lijn van Industrieel Erfgoed is een goede start. De positieve ontwikkelingen op en nabij de Steenweg van een paar jaar geleden laten zien dat het behoud van oude panden de stad warmte geeft.
 • Voor Helder Helmond is het van groot belang dat de Helmondse cultuur en historie bewaard zullen blijven. Er zal (o.a. met behulp van het cultuur-historisch veld) eerst in kaart gebracht moeten worden welke objecten hiervoor in aanmerking komen.
 • Daarna moeten we inzetten op behoud en/of versterking van historische gebouwen. De gemeente dient, als grondbezitter, projectontwikkelaars aan te zetten oudere, kenmerkende panden te benutten en/of te renoveren of te ontwikkelen tot functie waar behoefte aan is. Goede recente voorbeelden zijn: De Cacaofabriek, ons nieuwe theater in de monumentale kerk aan de Wilhelminalaan, en het behoud van het karakteristieke deel van de voormalige Mariaschool.
 • Vermarkten Cultuur: De stad beschikt over een enorm potentieel aan organisatietalent, denk aan Kasteeltuinconcerten, Truckersday, Boerenmert van Brouwhuis, Kasteel van Sinterklaas, Drakenbootrace, Koningsdag, Caratconcerten, enzovoort. Dit is een investering waard, want dit verdient zich dubbel en dwars terug in een goed imago voor de stad, vele bezoekers en niet-inwoners die geld komen besteden in onze stad.
 • Een goede totaal-agenda van alle evenementen en activiteiten is van groot belang. Dit stimuleert de toeristische industrie en ons eigen actieve leven.
 • Wij denken dat het vermarkten van cultuur en (culturele) evenementen de Helmondse schatkist geen windeieren zal leggen. Sterker nog: dit zou wel eens een hoofdpunt kunnen worden van het verder recreatief in de markt zetten van Helmond.
 • Betere benutting Helmonds kanaal: Het Helmondse kanaal, de knaal, is een unieke waterpartij met veel potentie, in het hart van onze stad. Menig andere gemeente kijkt hier ‘water’ tandend naar. Ons kanaal kan veel beter worden benut, zowel economisch als recreatief. Voor bijvoorbeeld waterfietsen in de zomer, een rondvaartboot of andere activiteiten. Zowel het Drakenboot festival en het Pannenkoekschip zijn al een aanwinst voor onze stad. De geplande (passanten/jacht) haven, aan de oever van het kanaal, bij het te realiseren havenpark moet doorgaan. Dit is een grote wens van de Helmondse inwoners, die Helder Helmond van harte ondersteunt.

 

Helmond actief

 • Helmond Aktief pleit voor het opzetten van een “Canon van Helmond”. Een canon waarin de belangrijkste geschiedkundige onderwerpen worden opgetekend.
 • Helmond Aktief wil aandacht voor Oud Helmond door middel van beelden, verhalen vertellen, sociaal economische- en mentaliteitsgeschiedenis.
 • Aansluiting van het Kasteel en de kasteeltuinen bij de binnenstad. Hiervoor verdwijnt de Traverse uit het stadsbeeld en wordt het verkeer door een tunnel geleid. Fijnstof die ontstaat wordt op een milieubewuste manier afgevoerd.
 • Een actief beheer van de gemeentelijke monumenten, waarbij dit door onderhoud en restauratie ook gehandhaafd wordt.
 • De Helmondse musea (Gaviolizaal met draaiorgel museum, Edah Museum, Jan Visser Museum en Het Industrieel Atrium) samenvoegen.
 • Helmond Aktief wil dat amateurgezelschappen, koren en muziekverenigingen voldoende podia krijgen.
 • Respect voor de eigenheid, geschiedenis en traditie van de sportverenigingen. De overheid moet dienend zijn in plaats van sturend. Huisvesting die voor alle doelgroepen bereikbaar is.

 

Lokaal sterk

 • Kunst en cultuur is voor alle inwoners en bezoekers van onze stad belangrijk en verdient dan ook een goede plek in het gemeentelijk beleid. Kunst en cultuur draagt bij aan de identiteit van de stad en zorgt voor een prettig woon- en leefklimaat. Ook werkt kunst en cultuur verbindend en bevordert ze het ‘samendoen’ in de stad.
 • We kennen in de stad een groot aantal instellingen, groot en klein die de ruggengraat vormen voor een hoogstaand cultureel aanbod voor de regio. Lokaal sterk ondersteunt dan ook de culturele vorming van de jeugd van harte, met hun educatieve activiteiten in het onderwijs. Deze moeten we behouden en zo mogelijk uitbreiden naar andere groepen zoals ouderen en mensen met een beperking.
 • Helmond dient oog te blijven houden voor haar cultureel erfgoed, zowel onroerend als roerend, dus ook aandacht voor taal, muziek en tradities. Steeds zal er een heldere en duidelijke afweging gemaakt dienen te worden wat de meerwaarde is om iets te behouden of af te stoten. Veel is er al verdwenen of teloor gegaan.
 • In deze periode zal er helderheid moeten komen omtrent het Edahmuseum en de orgels van de Gaviolizaal. Lokaal sterk opteert duidelijk voor een clustering van deze museale activiteiten in de omgeving van Binderen, het meest historische stukje Helmond.
 • Andere culturele, museale initiatieven kunnen daar wat Lokaal sterk betreft bij aansluiten.
 • De uitbreiding van theater Speelhuis in de voormalige Onze Lieve Vrouwekerk mag een succes genoemd worden. Samen met de andere bestaande culturele instellingen dient dit uit te groeien tot een broedplaats van culturele activiteiten die Helmond weer kleur zal geven. In de afgelopen jaren zijn er teveel activiteiten verdwenen en dat maakt Helmond ‘bleek’ en dat is jammer.
 • Lokaal sterk bepleit dan ook een evaluatie en herziening van het evenementenbeleid voor de stad, waarbij niet alleen het centrum maar ook de wijken in beeld zullen zijn. Er worden te vaak en te snel ‘oude culturele schoenen’ weggegooid zonder dat er op een fatsoenlijke wijze nieuwe schoenen zijn ingelopen.
 • Lokaal sterk vindt niet dat per definitie oude evenementen niet meer van deze tijd zijn. Dat bepaalt de Helmonder zelf wel.

plan!

 • plan! kiest voor één grote, betaalbare kermis en wel in de zomer.
 • plan! kiest ervoor om te investeren in cultuur. plan! wil werken met een garantiestelling bij evenementen.
 • plan! kiest voor het vieren van onze vrijheid met een passend vrijheidsfestival in september.
 • plan! pleit voor een jaarlijks terugkerend winterfestijn op de Markt.
 • plan! wil zich sterk maken voor een frisfeest voor de jeugd tijdens carnaval.

PVDA

 • Cultuur- sporteducatie voor kinderen en jongeren. Wij maken dit toegankelijk en betaalbaar met inkomensafhankelijke eigen bijdrages of door cultuureducatie onderdeel van de stadspas of het kindpakket te maken. Ook stimuleren we samenwerking tussen culturele- en sportvoorzieningen en het onderwijs, bijvoorbeeld binnen de verlengde schooldag.
 • Het blijven stimuleren van culturele evenementen, zowel centrale als wijkgebonden. Maar subsidies worden alleen verstrekt als dat evenement wél zeer gewenst wordt door de stad/gemeente maar géén doorgang kan vinden zonder subsidie.
 • Culturele instellingen verzorgen een breed cultureel aanbod voor alle Helmonders, waarbij de Cacaofabriek en het Speelhuis faciliteren, adviseren, organiseren en informeren.
 • Het doorontwikkelen van de Bibliotheek van een boekenuitleenplek naar een educatieve voorziening met een belangrijke rol bij het tegengaan van laaggeletterdheid en taalverwerving bij kinderen en volwassenen.
 • De gemeente realiseert in de volgende raadsperiode in samenwerking met Cubiss op elke basisschool en middelbare school in Helmond een bibliotheek op school.
 • Wij willen zorgvuldig omgaan met het Culturele Erfgoed en de musea van Helmond. Daarbij moeten de kosten wel in realistische verhouding staan tot de doelstellingen.

 

SP

 • Geen standpunten over dit onderwerp.

VVD

 • Succesvolle evenementen zoals de Drakenbotentrace, de Kasteeltuinconcerten, en het Kasteel van Sinterklaas zijn grote publiekstrekkers en moeten in ons cultuuraanbod behouden blijven.
 • Onze opzienbarende historische collecties zoals het Edah-museum, de Vlisco en orgels moeten in het stadscentrum een plaats gaan krijgen.
 • Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dit heeft een positief effect op de economie en welzijn. Daarom zijn wij voorstander van cultuurgerichte initiatieven zoals een Cacaofabriek, het Museum Helmond en ’t Speelhuis, die middels een goede programmering culturele hotspots kunnen worden.

50Plus

 • Geen standpunten over dit onderwerp.

 

VKM Leo Broers

 

 • De inwoners van Helmond bepalen na de verkiezingen de standpunten van VKM Leo Broers via hun Vrije Kiezersmandaat.

2,186 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *