In deze vijfde aflevering van DIOW Politiek hebben we een gesprek met Gaby van den Waardenburg, lijsttrekker van D66 Helmond. Zij vertelt vol passie over de drie speerpunten van haar partij:

 • goed wonen,
 • goede zorg en
 • goede kansen.

Verder vragen we haar o.a. over het verminderen van de geuroverlast bij Rijpelberg, Brouwhuis en Suytkade, over de hoogspanningsmasten, de inzet van klimaatcoaches, onderwijs en “alle lichten op groen.”

In deze aflevering vergelijken we ook de standpunten op het gebied van onderwijs. In het begin van de uitzending besteden we aandacht aan enkele actualiteiten, zoals een dankwoord van Jan Roefs aan de CDA wethouders, het plakken van de verkiezingsposters en de actie voor het inzamelen van oude laptops voor een tweetal goede doelen.

00’00 Actualiteiten
04’34 Interview met Gaby van den Waardenburg (D66)
19’22 Vergelijking standpunten Onderwijs

In de volgende aflevering van DIOW Politiek spreken we Sacha van Lierop van plan! en vergelijken we de standpunten op het gebied van Wonen en wijken.

Eerder uitzendingen DIOW Politiek (klik op de links om naar het artikel met de film te gaan):

Aflevering 1 : Standpunten SP & Zorg
Aflevering 2 : Standpunten Helder Helmond & Veiligheid, immigratie, integratie
Aflevering 3 : Standpunten CDA & Cultuur
Aflevering 4 : Standpunten PvdA & Sport

 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Onderwijs

Hoe denken de politieke partijen in Helmond over onderwijs? Hieronder staan de standpunten uit de verkiezingsprogramma’s over dit onderwerp. De politieke partijen staan in alfabetische volgorde.

CDA

 • Samen met het al in Helmond gevestigde beroepsonderwijs en de ondernemers onderzoeken, hoe we meer onderwijsaanbod naar de stad kunnen halen dat aansluit bij het profiel van Helmond als prettige woon- en maakstad.
 • a. de Automotive Campus verder uitbouwen.
 • We gaan met de ouderenbonden en jongerenorganisaties een plan maken hoe we per wijk meer aandacht kunnen besteden aan het aanleren van digitale basisvaardigheden.
 • We blijven de bibliotheek ondersteunen met haar aanvullende taken om geletterdheid en digitale vaardigheden te stimuleren en ondersteunen gratis bibliotheekpassen voor mensen met een laag inkomen.
 • We willen een werkgroep starten samen met het bedrijfsleven om te onderzoeken of het tweede kans onderwijs zoals in België een model zou kunnen zijn voor Helmond.
 • We gaan met de strategische partners Helmond Stage Stad verder uitwerken tot Helmond Leven Lang Leren Stad.
 • We willen aandacht voor het succesvolle project Vreedzame wijk in Helmond West. We willen dat dit uitgebreid wordt naar alle wijken naar voorbeeld van de stad Utrecht.

 

Christenunie

 • De ChristenUnie wil dat de gemeente binnen de arbeidsmarktregio inzet op een goede aansluiting van het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven in gemeente Helmond. Hierbij vooral aandacht voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen.
 • In Helmond krijgen kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs de juiste begeleiding naar een waardevolle plek in onze samenleving.
 • Er komt extra begeleiding vanuit het wijkteam in samenwerking met het onderwijs voor overbelaste jongeren die door een complexe thuissituatie niet of weinig naar school gaan.
 • De ChristenUnie wil dat er bij huisvesting van onderwijs aandacht is voor duurzaamheid en een goed binnenklimaat.
 • De gemeente werkt in overleg met onderwijs, bibliotheken en wijkteams de aanpak van laaggeletterdheid.

D66

 • Om je zo goed mogelijk te kunnen redden moet je ook de vaardigheden hebben die je daarbij nodig hebt. Dat geldt voor alle leeftijden. Onderwijs en een leven lang leren zijn daarom ook wezenlijke onderdelen van ons sociaal vangnet. Taalachterstanden of laaggeletterdheid maken het moeilijk voor mensen om mee te komen. Toegang tot lessen om deze achterstanden weg te werken, moet dan ook zo laagdrempelig mogelijk zijn. Initiatieven verdienen de volle steun van de gemeente. Als gemeente doet Helmond het zeker niet slecht op dit gebied en het is dan ook zaak om dit zo te houden.
 • Hoogbegaafdheid maakt het ook soms moeilijk om normaal mee te draaien. Ondanks focus hierop door scholen blijkt de schooluitval onder deze groep opvallend hoog.
 • Ook nieuwkomers en vluchtelingen hebben een achterstand in te halen. Om hen zo snel mogelijk volledig te laten meedraaien in de maatschappij doet de gemeente er alles aan om de Eerste Opvang Anderstaligen te ondersteunen.
 • Wat betreft het passend onderwijs moet de gemeente goed in de gaten houden dat de bezuinigingen niet leiden tot achteruitgang in kwaliteit of extra druk op andere voorzieningen. Vooral als daardoor die extra voorzieningen minder doelmatig ingezet worden en daarmee per saldo geen sprake is van een besparing, maar van extra kosten. In dat laatste geval moet de gemeente actief gaan lobbyen bij de rijksoverheid om dit probleem op te lossen.
 • Er zijn meer vaardigheden dan alleen taal nodig om, behalve goed mee te kunnen doen, ook te kunnen excelleren. Digitale vaardigheden, creativiteit en leervermogen zijn ook vaardigheden die in de toekomst steeds belangrijker zullen worden. Deze 21st century skills zijn zeer belangrijk, maar ook de behoefte aan goed opgeleide vakmensen in de regio blijft onverminderd hoog.
 • Daarnaast is meer gestructureerde aandacht voor duurzaamheid (in combinatie met de Global Goals) nodig. Als gemeente heb je niets te zeggen over de inhoud van het curriculum, maar je kunt wel ondersteunen. D66 pleit ervoor om als gemeente mankracht en budget vrij te maken om te komen tot een breed gedragen visie op de toekomst van het onderwijs en de onderwijsinstellingen te helpen concrete stappen te nemen die nodig zijn. Waar het huidige officiële curriculum nog tekortschiet, zal via buitenschools leren en stimulatie via projecten (door de gemeente samen met het onderwijsveld en andere spelers binnen de Brainport Regio op gezet) gezorgd worden voor de nodige verdieping. Dit kan door meer inzet van gastdocenten (vakmensen of collega’s van andere onderwijsinstellingen) en vakinhoudelijke stagiaires, door het organiseren van evenementen rondom techniek of creativiteit of door het inzetten van de hoogbegaafde leerlingen om kennis op hun medeleerlingen over te brengen. Deze extra uitdaging voor hoogbegaafde leerlingen moet hen dan helpen beter hun weg te vinden en hen stimuleren in hun ontwikkeling op een manier die meer bij hen past.
 • Binnen Brainport zijn er al initiatieven in deze richting en in die gevallen kan de gemeente dan optreden als matchmaker en de vinger aan de pols houden voor wat betreft de concrete vorderingen. D66 pleit dus voor een actieve ondersteunende rol van de gemeente, zonder daarbij het onderwijsveld voor de voeten te lopen.
 • Dit kan ook betekenen dat de gemeente budget vrijmaakt voor benodigde infrastructuur, zoals een makerspace (soort moderne werkplaats), of voor een kerngroep die focust op bijvoorbeeld creativiteit. Belangrijk is dat hierin ook de samenwerking wordt gezocht met bijvoorbeeld de bibliotheek of het Kunstkwartier, zodat ook zij mee innoveren en een deel van deze belangrijke taak op zich nemen.
 • Doel is dat niet alleen voor de onderwijsplichtigen, maar eigenlijk voor alle inwoners de drempel zo laag mogelijk wordt voor het tot zich nemen van nieuwe kennis of vaardigheden. Als je de samenleving doordrenkt met kennis, dan pluk je daarvan vanzelf de vruchten.
 • D66 streeft naar onderwijs op alle niveaus binnen de gemeentegrenzen en wil samenwerken met HBO-instellingen en de TU/e op de voor Helmond belangrijke sectoren, zoals Food en Automotive. In overleg met de Helmondse onderwijsinstellingen wordt tevens gekeken of de gemeente hen kan ondersteunen bij hun ontwikkeling.
 • D66 is verder voor het verduurzamen van de schoolgebouwen en een goed binnenklimaat. Een goed leer- en leefklimaat voor onze jongeren staat voorop.

Groenlinks

 • Ieder kind verdient een goede start. Ons onderwijs moet er daarom op zijn gericht om de achterstanden waarmee kinderen beginnen, te voorkomen en/of weg te werken en zo de talenten van kinderen verder te ontwikkelen. Het leren van de Nederlandse taal is hierbij cruciaal, met name voor hen die elders met een andere taal zijn opgegroeid.
 • Geen enkele jongere mag voortijdig afhaken of worden afgeschreven. Iedereen die leerplichtig is zit of op school of volgt een leerwerktraject.
 • Op school en daarbuiten geven wij kinderen de ruimte met voldoende sport- en speelvoorzieningen.
 • De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. Hiertoe is samen met het onderwijsveld een Integraal Onderwijs Huisvestgingsplan opgesteld. Als GroenLinks zijn we blij met dit plan en de investering van 14 miljoen euro die hiervoor beschikbaar is, omdat gezondheid en duurzaamheid hierin centraal staan.
 • Door sport en beweging te stimuleren, te werken aan gezonde lucht en gezonde voeding aan te bieden op scholen, willen we ziekte en andere gezondheidsproblemen proberen te voorkomen.
 • Als gemeente zijn wij ook mede verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet Passend Onderwijs. Een wet met als doel ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen. Dit wordt in Peelverband geregeld.
 • De werkdruk voor de leraar in de klas is met de invoering van passend onderwijs enorm toegenomen. In samenwerking met het onderwijs moeten we blijven bekijken hoe we zo efficiënt mogelijk kunnen werken wanneer er toch de nodige zorgen bij een kind zijn. Passend onderwijs werkt pas als er ook echt een passende werkplek beschikbaar is.

 

Helder Helmond

 • Helder Helmond vindt dat goed onderwijs de kans op (behoud van) werk vergroot. Dat geldt voor jeugd en jongeren. Maar ook voor de werkenden en werkzoekenden om zich verder te scholen. Goed onderwijs vormt daarmee ook de basis voor een gezonde economie. Want een goede economie betekent voldoende werk voor iedereen.
 • Ondersteuning basisscholen: Over het algemeen genomen doen de basisscholen in Helmond het goed. Om dit zo te houden is integraal school- en jeugdbeleid essentieel. Helder Helmond is voorstander van kleinere basisscholen; liefst maximaal alle 8 groepen maar één keer dubbel. Op die manier worden kinderen gekend en zijn zij geen nummer. In de praktijk zal dat niet gemakkelijk zijn. Maar waar een wil is een weg. Verder zouden we willen stimuleren dat kinderen in hun eigen wijk naar school gaan.
 • Verbetering van onderwijs: Hoewel de Helmondse jeugd in de Jeugd Onderwijs Monitor aangeeft redelijk tevreden te zijn over het geboden onderwijs, laat de praktijk ook vaak andere geluiden horen. Het percentage uitvallers (vooral op vmbo-scholen en ROC’s (Regionaal Opleidings Centrum)) is te hoog. Voor veel studenten komt school in hun leven op een vierde of vijfde plaats. Dit kan anders. Helder Helmond pleit voor het sterker betrekken van zowel de student zelf, ouders als het bedrijfsleven bij verbetering van het onderwijs.
 • Helder Helmond wil inzetten op:
 • Meer mensen uit de praktijk voor de klas
 • Breed aanbod maatschappelijke benodigde opleidingen
 • Toegankelijkheid onderwijs verbeteren
 • Meer technisch gespecialiseerde opleidingen

 

 • Het voortgezet onderwijs in Helmond is zeer divers, variërend van praktijkonderwijs tot VWO. Helder Helmond streeft naar behoud van deze variëteit; ook de variatie binnen VWO van technasium tot gymnasium verdient inzet tot behoud.
 • Daarnaast zou ingezet moeten worden op het versterken van MBO opleidingen en moet er een onderzoek moeten komen, naar de mogelijkheid van een dependance van de Technische Universiteit.
 • Intensiever betrekken bedrijven bij stimuleren van leren en leerwerktrajecten
 • Veel jongeren haken af van het onderwijs, omdat zij vooral praktische intelligentie bezitten, en dus liever met hun handen werken dan met hun hoofd. Engels en andere theoretische vakken zijn aan hen niet besteed, er zou meer gekeken moeten worden naar praktische intelligentie, niet enkel naar theoretische. Daarvoor dient het bedrijfsleven sterker te worden betrokken. Door dit te stimuleren zal een positieve uitwerking hebben op de problemen die veel studenten nu kennen om een zogenaamde BBL-plaats (Beroepsbegeleidende leerweg) te vinden. Ook pleit Helder Helmond voor intensievere samenwerking tussen opleidingsinstellingen, omdat de aansluiting van de ene op de andere opleiding vaak onvoldoende is.

 

Helmond actief

 • Helmond Aktief wil voorschoolse opvang zodanig inrichten dat leer -en gedragsproblemen zichtbaar worden.
 • Helmond Aktief wil dat kinderen niet alleen leren, maar vooral ook spelen.
 • Voortijdige schoolverlating voorkomen.
 • Samenwerking bevorderen tussen Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)- en bedrijfsleven (Praktijkschool en campussen).
 • Studenten aan de stad binden door werk en woonruimte te bieden.
 • Een centraal regiepunt voor senioren en lichamelijk beperkten die willen studeren en zich ontwikkelen.
 • Een bibliotheek die een rol speelt bij de educatie van de Helmondse inwoners. Hierbij dient speciale aandacht te zijn voor digitale ondersteuning (in bibliotheek) met name voor senioren en digibeten. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Dit betekent de nodige aandacht en inzet voor deze doelgroep.
 • Voor onderwijs en ontspanning (speelgelegenheden), maar ook de aandacht voor de nodige jeugdzorg.
 • De beschikbare budgetten zijn niet onuitputtend, maar mits goed ingezet, zou dit voor de jeugdaangelegenheden voldoende moeten zijn.

Lokaal sterk

 • Een goede opleiding is van groot belang om te ‘slagen’ in het leven. Dit betekent niet dat je alleen slaagt met een ‘hoge’ opleiding. De schoolloopbaan dient te passen bij elke individuele inwoner van onze stad. Een goede aansluiting tussen onderwijs en werk is van belang en de gemeente kan hierin een begeleidende en ondersteunende rol spelen, onder meer door het stimuleren van ‘kenningsmakingsprojecten’. Lokaal sterk bepleit dan ook een veelzijdig aanbod van onderwijsvoorzieningen dat aansluit bij de behoeften van de Helmonders. Het aanbod voor het basisonderwijs dient breed te zijn, zodat de inwoners echt kunnen kiezen voor onderwijs dat past bij hun wensen.
 • Ook dient er voldoende ruimte te zijn voor kindcentra, goed gespreid over de hele stad.
 • Alhoewel de rol beperkt is op het vlak van voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs liggen er kansen voor de gemeente. Bij dit laatste dient er meer aandacht te komen voor de opleidingen op niveau 2.
 • Opleidingen waaraan de stad in deze behoefte heeft zijn de sectoren horeca, groen, logistieke dienstverlening, schoonmaak & onderhoud en productie.
 • Waar mogelijk dient ook hoger onderwijs een plaats te krijgen in Helmond.
 • Voortijdig schoolverlaten en het niet afmaken van een opleiding leidt tot slechtere arbeidsmarktperspectieven voor jongeren. Dit is natuurlijk nadelig voor henzelf en hun omgeving. Met kracht moet dit probleem aangepakt worden. Lokaal sterk stelt voor om eens nadrukkelijk te bezien in hoeverre deze groep jongeren een ‘tweede kans’ geboden kan worden.
 • Lokaal sterk denkt hierbij aan het idee van de voormalige Levensschool. Hierin staan begrippen als sociale vorming, kennis van algemene vakken, het leren van een vak en het opdoen van praktijkervaring centraal. In alle gevallen dient het streven te zijn om iedereen een startkwalificatie op MBO niveau 2 te laten behalen.
 • Schoolmaatschappelijk werk kan hierbij een positieve rol spelen en dient dan ook nadrukkelijk onderdeel te zijn en blijven van het gemeentelijk beleid met betrekking tot onderwijs.
 • Een regelmatige afstemming tussen alle partijen die betrokken zijn bij het onderwijs, dus ook met name de onderwijsgevenden op de werkvloer is noodzakelijk. Lokaal sterk is van mening dat de gemeente hierin een voortrekkersrol kan spelen.

plan!

 • plan! wil het aanstellen van vakleerkrachten (bewegingsonderwijs, muziek en handvaardigheid) binnen het basisonderwijs stimuleren.
 • plan! is voor behoud van de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs.
 • plan! is voorstander van het instellen van een werkgroep die zich bezighoudt met een optimale afstemming tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven op lokaal en regionaal niveau; in de werkgroep zitten vertegenwoordigers uit het onderwijs, bedrijfsleven en gemeente

PVDA

 • De PvdA Helmond maakt zich sterk om de volgende punten te realiseren:
 • Het stimuleren van de relatie tussen bedrijfsleven en onderwijs, onder andere door het gezamenlijk verder ontwikkelen van de campussen voor Automotive en Food.
 • Stimuleringsmaatregelen (inzet van uitkeringsgeld bv) om het aanbod van stageplaatsen, leerbanen en werkervaringsbanen bij bedrijven en instellingen te bevorderen (social returnprincipes hanteren).
 • Samen met schoolbesturen ervoor zorg te dragen dat segregatie door en/of vanuit het onderwijs wordt tegengegaan. Kinderen moeten in de eigen buurt naar school kunnen gaan. Wij zijn voorstander van gemengde wijken én gemengde scholen, en voor het behoud van openbare scholen.
 • Milieu- en klimaateducatie is een maatschappelijke verantwoordelijkheid en de regie dient daarom bij de overheid te blijven i.s.m. kennisinstituten en vrijwilligersorganisaties.
 • Het stimuleren van goede verkeerseducatie, zowel op scholen als aan volwassenen, om daarmee de verkeersveiligheid bij de bron aan te pakken.
 • Voldoende mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren, ook voor volwassenen.

 

SP

 • Geen informatie over dit onderwerp.

VVD

 • Wij willen het bredeschoolconcept doorontwikkelen voor het voortgezet onderwijs.
 • VVD is een groot voorstander van het integreren van sport- en cultuurfaciliteiten met onderwijs- en welzijnsvoorzieningen. Door deze samenwerking kunnen duurzame investeringen verantwoord zijn.

50Plus

 • De gemeente moet oog hebben voor mensen die niet internet- en computervaardig zijn. Zo nodig dienen coaches ingezet te worden om iedereen op de digitale snelweg te krijgen.

 

VKM Leo Broers

 

 • De inwoners van Helmond bepalen na de verkiezingen de standpunten van VKM Leo Broers via hun Vrije Kiezersmandaat.

 

1,762 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *