In deze aflevering van DIOW Politiek hebben we twee interviews met lijsttrekkers. Allereerst spreken we Inge Vernie, nummer 2 op de kandidatenlijst van VKM Leo Broers. Ze vertelt ons waarom ze de politiek in is gegaan en hoe het vrije kiezersmandaat werkt. Daarna spreken we met Harrie van Dijk van Lokaal Sterk over hun standpunten en over de voordelen van een lokale partij.

00’00 Introductie en interview met Inge Vernie
11’36 Trailer verkiezingsdebat
12’22 Interview met Harrie van Dijk

Wilt u een eerdere aflevering zien van DIOW Politiek? Hieronder staan de links naar de YouTube films:

Aflevering Interview Standpunten YouTube
01 Erik de Vries (SP) Zorg https://www.youtube.com/watch?v=gGa08Z0HbTk&t=839s
02 Michael Rieter (Helder Helmond) Veiligheid, immigratie, integratie https://www.youtube.com/watch?v=dTLmSZ5SOyw&t=944s
03 Jan Roefs (CDA) Cultuur https://www.youtube.com/watch?v=05n2689PW6c&t=860s
04 Nathatlie Peijs (PvdA) Sport https://www.youtube.com/watch?v=2fCyshDfzR8&t=87s
05 Gaby van den Waardenburg (D66) Onderwijs https://www.youtube.com/watch?v=j3Ce9oZC72Y&t=941s
06 Sacha van Lierop (plan!) Wonen en wijken https://www.youtube.com/watch?v=i0V5JQDshAA
07 Frans Mol (50plus) Verkeer https://www.youtube.com/watch?v=M-82PH6etOQ&t=2s
08 Berry Smits (Helmond Aktief) Natuur, milieu en duurzaamheid https://www.youtube.com/watch?v=HUomjLcli08&t=1188s
09 Antoinette Maas (GroenLinks) Financiën, economie en arbeidsmarkt (1) https://www.youtube.com/watch?v=G5PXP9rOIRQ&t=6s
10 Lodewijk den Breejen (ChristenUnie) Financiën, economie en arbeidsmarkt (2) https://www.youtube.com/watch?v=ciRg9Jmvaco&t=79s
11 Inge Vernie (VKM Leo Broers)

Harrie van Dijk (Lokaal Sterk)

Deze uitzending
12 Cor van de Burgt (VVD) Wordt vrijdag 16/3 gepubliceerd

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Ouderen

Wat hebben de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s opgenomen over ouderen? In de afgelopen afleveringen van DIOW Politiek is al aandacht geschonken aan veel onderwerpen, zoals zorg, wonen en arbeidsmarkt. Daarin zijn ook de standpunten over ouderen al naar voren gekomen. Om herhaling te voorkomen is in de uitzending geen presentatie opgenomen over ouderen. Hieronder staan wel de standpunten uit de verkiezingsprogramma’s over deze groep bewoners. De politieke partijen staan in alfabetische volgorde.

CDA

 • Zorg moeten we niet alleen zien als een overheidstaak. We moeten naar elkaar omzien, dit vraagt betrokkenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat de overheid de gaten in het vangnet van het toenemende individualisme moet opvangen. Maar zorg door de omgeving is niet altijd mogelijk. Aandacht voor de lopende initiatieven ter bestrijding van eenzaamheid bij jong en oud. We willen dat hierbij aangesloten wordt bij bewezen werkmethodes en kijken naar digitale mogelijkheden, zoals de Zorgsite en Share Care.
 • We gaan met de ouderenbonden en jongerenorganisaties een plan maken hoe we per wijk meer aandacht kunnen besteden aan het aanleren van digitale basisvaardigheden.
 • We willen blijvend aandacht voor het talent van 50-plussers en hun kansen op de arbeidsmarkt.

Christenunie

 • In overleg met de wijk, diaconieën of verenigingen wordt gekeken hoe voorzieningen met een sociale functie open kunnen blijven. Bijvoorbeeld door zelfbeheer.
 • Sport en bewegen voor ouderen wordt een speerpunt in het gemeentelijke sportbeleid.
 • De ChristenUnie wil dat ouderen ouder dan 70 jaar standaard een bezoek krijgen vanuit het wijkteam/welzijnsorganisaties om (verborgen) problemen, zoals eenzaamheidsproblematiek op te sporen.
 • Zingeving wordt bij gesprekken met ouderen met een zorgvraag (keukentafelgesprek) een bespreekbaar onderwerp, zo nodig maakt de gemeente hiervoor gebruik van deskundigheid van kerken of andere [religieuze] organisaties.
 • Helmond wordt een dementievriendelijke gemeente.
 • De website van de gemeente is ‘ouderenproof’. Per wijk is er een actuele sociale kaart, die ook beschikbaar is.
 • Samen met de wijkhuizen wordt een cursus aangeboden om ouderen zo nodig meer digitaal-vaardig te maken.

 

D66

 • Door zorg dicht in de buurt te regelen en goede regelingen aan te bieden, wil D66 ouderen in staat stellen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.
 • Voor ouderen die wat meer hulp nodig hebben, moeten andere woonvormen beschikbaar zijn, liefst zo dicht mogelijk in de buurt, zodat verhuizen niet leidt tot ontwortelen.
 • Woningaanpassingen voor levensloopbestendig wonen zijn geen luxe en D66 wil dan ook dat zeer kritisch gekeken wordt naar eventuele leges die daarmee gemoeid zijn en de partij wil procedures voor aanvraag versnellen waar mogelijk.
 • Voor mobiliteit zijn ouderen vaak afhankelijk van anderen. De gemeente streeft zoveel mogelijk naar vervoer op maat en stimuleert projecten die de situatie verbeteren. Uitgangpunt is dat de ouderen zoveel mogelijk de mogelijkheid geboden wordt om hun leven in te richten zoals zij dat zelf willen.
 • Omdat de vergrijzing ook binnen Helmond doorzet, moet gekeken worden of ouderen elkaar ook kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door samen boodschappen te doen of elkaar te helpen met andere zaken. Niet iedere oudere is immers hulpbehoevend en velen hebben helemaal geen zin om achter de geraniums te gaan zitten.
 • D66 vraagt ook aandacht voor dementie en de specifieke zorg die daarvoor noodzakelijk is.
 • D66 maakt zich zorgen om het hoge aantal ouderen dat slachtoffer wordt van geweld.
 • Speciale aandacht dient uit te gaan naar het creëren van veilige, groene plekken voor ouderen om te kunnen bewegen.

Groenlinks

 • Ouderen en mensen met een beperking verdienen menselijke zorg.
 • GroenLinks Helmond wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving.
 • In de zorg staan mensen die hulp nodig hebben centraal, met hun eigen talenten en hun eigen behoeften. Dát moet het uitgangspunt zijn.
 • Eenzaamheid onder ouderen neemt toe. Helmond onderneemt allerlei activiteiten om dit tegen te gaan.
 • GroenLinks Helmond wil harde afspraken met de woningscorporaties, zodat zij de komende jaren meer sociale woningen bouwen, ook voor ouderen.
 • Ouderen wonen steeds langer thuis en digitale vaardigheden zijn dan vaak essentieel om het contact met de buitenwereld te behouden. Daarom stimuleert de gemeente het leren van digitale vaardigheden onder ouderen met bijvoorbeeld digitale taalcafés.

 

Helder Helmond

 • Helder Helmond wil graag behoud en verbetering van wooncomplexen voor ouderen. Daarnaast dienen deze betaalbaar en meer toegankelijk te zijn. Voorbeelden van woningen waar men met rollator amper binnen komt of uit de voeten kan zijn er voldoende Helder Helmond wil de 55+ regelingen uitbreiden om op die manier de woningen voor ouderen levensloopbestendiger te kunnen maken.

Helmond actief

 • Helmond Aktief wil een coördinerend wethouder senior vriendelijke stad. Deze wethouder presenteert in 2018 het actieprogramma Helmonds Seniorenbeleid 2019 – 2022. In dit actieprogramma is aandacht voor: Gezondheidspreventie voor senioren en lichamelijk beperkten. Onderzoeken of consultatiebureaus voor senioren en lichamelijk beperkten een aanvulling zijn op de gezondheidspreventie en leiden tot een verlaging van de druk op de eerste en tweedelijns gezondheidszorg.
 • Helmond Aktief wil dat iedereen die zorg nodig heeft ook zorg krijgt. Geen wachtlijsten voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voorzieningen. Stop het gesol met de thuiszorg ! Stop alle bezuinigingen op de zorg voor senioren en lichamelijk beperkten.
 • Voorlichting en hulp bij het aanvragen van zorg voor senioren en lichamelijk beperkten. Stimuleren door in wijkhuizen, verzorgingshuizen e.d. senioren hierover voorlichting te geven.
 • Seniorenhuisvesting heeft speciale aandacht. Bij woningbouwprogramma’s en in sterk vergrijsde wijken worden aanvullende voorzieningen getroffen zoals eetpunten, huiskamers en seniorenfitness.
 • Speerpunten zijn eenzaamheidspreventie, valpreventie, bewegen en gezonde voeding voor senioren en anderen die hierom vragen.
 • Dat bij de inrichting van de openbare ruimte rekening wordt gehouden met mobiliteitswensen en veiligheidsbehoeften van senioren en ook anderen. Geld pinnen moet veilig zijn. Goede veiligheidsvoorlichting voor iedereen.
 • De brainport regio is het centrum van nieuwe technologie. Slimme producten voor senioren en lichamelijk beperkten worden hier ontwikkeld en dat steunen wij graag. Er zijn veel senioren en lichamelijk beperkten die kennis willen maken met deze nieuwe producten. Dit heeft een positieve aantrekkingskracht op innovatieve bedrijven.
 • Helmond Aktief wil een verbod tegen leeftijdsdiscriminatie in alle wet- en regelgeving, zowel landelijk als lokaal. Leeftijdsdiscriminatie vindt plaats in onze samenleving. Helaas is een verbod niet wettelijk geregeld en voorziet artikel 1 van de grondwet niet hierin.
 • Er komt een gemeentelijk meldpunt voor leeftijdsdiscriminatie en een seniorenombudsman.
 • Helmond Aktief wil dat binnen het ambtelijk apparaat gerontologische (wetenschap van het ouder worden) kennis komt. Gemeentelijke coaches die senioren en anderen helpen met internet, administratie en alfabetiseringsprogramma’s.
 • Gratis openbaar vervoer voor 65-plussers.
 • Voetgangersgebieden moeten geschikt zijn voor senioren.
 • Een centraal regiepunt voor senioren en lichamelijk beperkten die willen studeren en zich ontwikkelen.
 • Helmond Aktief wil een seniorenambassadeur die bij het bedrijfsleven gaat vertellen over het nut, noodzaak en het voordeel van senioren in een betaalde baan.
 • Senioren kunnen een geweldige rol vervullen bij het inwerken van jongeren; bij training en coaching zijn oudere werknemers een waardevolle kracht.
 • Een bibliotheek die een rol speelt bij de educatie van de Helmondse inwoners. Hierbij dient speciale aandacht te zijn voor digitale ondersteuning (in bibliotheek) met name voor senioren en digibeten.

 

Lokaal sterk

 • In overleg met het Helmondse Veilig Verkeer Nederland dient het huidige fietspadenbestand eens doorgenomen te worden op de aspecten veiligheid en of het voldoende toegesneden is op ouderen en mensen met een beperking.

plan!

 • plan! kiest voor optimale ondersteuning voor ouderen om verantwoord zelfstandig te kunnen blijven wonen.

PVDA

 • PvdA maakt zich sterk dat belangrijke voorzieningen in de buurten gemakkelijk bereikbaar zijn voor ouderen.
 • Extra ondersteuning van sportverenigingen die speciale programma’s ontwikkelen gericht op het bewegen van ouderen.

VVD

 • Wij vinden dat een gemeente moet investeren in slimme zorg voor ouderen en mensen met een beperking. Door het stimuleren van de inzet van domotica (via een sluitend glasvezelnet) kan deze groep duurzaam, langer in hun eigen omgeving blijven wonen.
 • We streven naar een gemeente die dementievriendelijk is en investeert in een plan van aanpak inzake dementie, daarnaast moet er intensief aandacht zijn voor valpreventie en vereenzaming.

50Plus

 • Er komt een coördinerend wethouder voor ouderenzaken op het gebied van wonen, werk, zorg en inkomen.
 • Eenzaamheid, niet alleen -maar ook- onder ouderen, is een groot maatschappelijk probleem dat serieus moet worden genomen.
 • 50PLUS wil dat de gemeente echt werk maakt van het aanpakken van eenzaamheid onder alle leeftijdsgroepen.
 • Er dient meer aandacht te komen voor betaalbare woningen voor ouderen, maar ook voor woongemeenschappen en beschermd wonen.
 • Meer aandacht moet ook uitgaan naar de talloze vaak oudere vrijwilligers.
 • Openbaar vervoer moet beschikbaar zijn en blijven voor alle wijken in Helmond. Bij elke halte komen zitplaatsen voor ouderen en gehandicapten.
 • Werkeloze 50plussers in Helmond moeten sneller aan een nieuwe, betaalde baan geholpen worden. Zo nodig moet er een stimuleringspakket komen om oudere werknemers aan het werk te krijgen én te houden.

VKM Leo Broers

 

 • De inwoners van Helmond bepalen na de verkiezingen de standpunten van VKM Leo Broers via hun Vrije Kiezersmandaat.

 

1,955 totaal aantal vertoningen, 3 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *