Geuroverlast: de stand van zaken

De provincie heeft voor mestverwerker Den Ouden de vergunning eenzijdig aangescherpt door het opleggen van een zogenoemd maatwerkvoorschrift met als kern dat het bedrijf geen onacceptabele overlast mag veroorzaken.

Het was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een van de grootste items: de geuroverlast in met name Brouwhuis, Rijpelberg en Suytkade. Op 6 juli heeft het college van burgemeester en wethouders (B&W) aan de gemeenteraad informatie gegeven over de stand van zaken m.b.t. de geuroverlast. Zij hebben het volgende geschreven:

Op het Bedrijventerrein Zuid Oost Brabant (hierna BZOB) zitten verschillende bedrijven die overlast veroorzaken in de omliggende wijken. De stankoverlast in Brouwhuis en Rijpelberg is ons een doorn in het oog. In het coalitieakkoord hebben we opgeschreven dat onacceptabele overlast door bedrijven niet meer wordt geaccepteerd. Toewerken naar een betere leefbaarheid in de wijken Brouwhuis en Rijpelberg is voor het college een belangrijke prioriteit. Het vorige college heeft hierin eerste stappen gezet; wij zetten dit beleid met kracht voort. Daarnaast is de verduurzaming van bedrijventerreinen een belangrijk item voor het college. Ook vanuit deze invalshoek streven we naar substantiële vermindering van de geuroverlast. Via deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de stand van zaken.

Wat is er de afgelopen periode gedaan?

In 2017 is een gemeentelijk geurbeleid vastgesteld met daarin opgenomen een geurplafond. Naar aanleiding van een raadsbreed aangenomen motie van 29 augustus 2017 is het geurbeleid in 2018 verder aangescherpt. Daarnaast heeft de provincie, bevoegd gezag voor mestverwerker Den Ouden, de vergunning voor dit bedrijf eenzijdig aangescherpt door het opleggen van een zogenoemd maatwerkvoorschrift. Kern van het maatwerkvoorschrift is dat het bedrijf geen onacceptabele overlast mag veroorzaken. Wanneer ze dat wel doen, moeten ze net zo lang maatregelen nemen totdat de overlast is verdwenen. Dit is een geheel andere benadering dan de huidige vergunning waarbij wordt uitgegaan van een norm. Aan die norm blijkt het bedrijf in de praktijk steeds te voldoen waardoor er niet gehandhaafd kan worden. Den Ouden is tegen de aanscherping van de vergunning in beroep gegaan. Het bedrijf heeft tevens een voorlopige voorziening gevraagd om de aangescherpte vergunning te schorsen totdat het beroep is afgehandeld. De rechter beslist daar medio augustus over. De beroepsprocedure zal nog geruime tijd in beslag nemen.

Stand van zaken op dit moment

In de afgelopen weken zijn gesprekken gevoerd met diverse partijen die bij dit dossier betrokken zijn. Onder andere met de provincie als bevoegd gezag, de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) als toezichthouder/handhaver en vergunningverlener, de wijkraad Brouwhuis, de actiegroep Brouwhuis Belang, de Stichting Bedrijventerreinen Helmond en de directie van mestverwerker Den Ouden. Doel van de gesprekken was een goed beeld te krijgen van de huidige stand van zaken bezien vanuit alle belangen. De komende periode zetten we de gesprekken voort met als uiteindelijk doel te komen tot een constructieve oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. Waarbij het uitgangspunt is dat de stankoverlast substantieel en voor bewoners merkbaar moet worden teruggedrongen. Verder zijn alle partijen het erover eens dat het beter is om samen tot een oplossing te komen en het niet te laten aankomen op lange juridische procedures.

Overigens is het de inzet van het college om in breder perspectief te kijken naar de aanpak van de stankoverlast. Er zijn immers meerdere bedrijven op BZOB die overlast veroorzaken. We zullen dit doen in nauwe samenwerking met de Stichting Bedrijventerreinen Helmond.

Geurbelevingsonderzoek

De komende maanden zal, bij meerdere inkomende geurklachten bij de milieuklachtencentrale, in de wijk een onderzoek worden gedaan naar de mate van geurhinder die door bewoners ondervonden wordt. De resultaten zullen ook worden meegenomen in het kader van een verdere verduurzaming van BZOB.

Enquête

Enkele maanden geleden is een enquête gehouden onder de inwoners van Brouwhuis. Zij konden daarin hun wensen en behoeften op het gebied van communicatie vanuit de gemeente aangeven. Uit de enquête bleek dat de communicatie vanuit de gemeente als onvoldoende werd beschouwd. De uitkomsten van de enquête vindt u in de bijlage. Op basis van de resultaten zullen wij de communicatie met de inwoners van de wijk Brouwhuis intensiveren op een manier die voor hen wenselijk is. Daar geven we graag gehoor aan. Eveneens in de bijlage vindt u een brief van de gemeente die huis-aan-huis in Brouwhuis en Rijpelberg verspreid wordt. De komende periode zullen we de inwoners geregeld rechtstreeks informeren.

Beide bijlage zijn te openen door op de link te klikken.

Meer-Helmond-Ditisonzewijk-digitaal-wijk-nieuws.
De onderstaande linken zijn aanklikbaar:

Website:    www.ditisonzewijk.nl
Facebook: Ditisonzewijk-Helmond
Twitter:     @ditisonzewijk
Google+     Ditisonzewijk
Videokanaal: www.ditisonzewijk.tv
Instagram: www.instagram.com/ditisonzewijk.nl
Actuele berichten Helmond-Ditisonzewijk op: Facebook
Agenda-Helmond, Cultuur, Kunst, Calamiteiten, Evenementen, Zakelijk, Startpagina per wijk, Overzicht-ondernemers in de wijk, Wijkfoto’s, DitisonzewijkTV, ofwel alles digitaal te vinden uit jouw eigen wijk (stad) in Helmond. Ook op Youtube weten wat er speelt in uw eigen wijk?
Abonneer je dan gratis op ons Youtube kanaal: KLIK HIER!

1,250 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *