Lokale omroepen sluiten samenwerkingsovereenkomst

De omroepen van Deurne (DMG), Helmond (Omroep Helmond) en Asten/Someren (SIRIS) hebben vrijdag 7 juli jl in het Cultuurcentrum in Deurne een samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarmee geven zij als lokale omroepen in de Peel concreet invulling aan de wens van de landelijke organisaties NLPO en OLON om op streekniveau meer samenwerking tot stand te brengen tussen de lokale omroepen.

De drie omroepen beogen met deze overeenkomst hun positie te versterken. Door samen te werken kunnen de omroepen ieder individueel meer kwantiteit én kwaliteit bieden. De afspraken worden gemaakt met het oog op het borgen van een onafhankelijke nieuwsvoorziening door lokale omroepen en het realiseren van een lokaal toereikend media-aanbod.

De samenwerking wordt aangegaan met behoud van identiteit van partijen. Dit betekent dat de lokale betrokkenheid, zowel qua inhoud van de programma’s als ook naar de bezetting van de nieuwsredacties in stand blijft. De samenwerking wordt gezocht door middel van het onderling coördineren van de nieuwsgaring, het delen van content en het delen van expertise en apparatuur. De expertise van SIRIS zal met name liggen in het voeren van een centrale redactie. Omroep Helmond zal de televisie-expertise inbrengen en voor DMG is dat de radio. Ook starten de omroepen met het inrichten van een gezamenlijk digitaal platform voor redactie, radio, TV en social media.

Streekomroepen Eind 2015 hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) en de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) een convenant ondertekend. In het convenant is vastgelegd dat partijen streven naar een vergaande samenwerking tussen omroepen in streekverband. De bedoeling was de samenwerking zo te organiseren dat er ’natuurlijke habitats’ zouden ontstaan. Daaronder verstond men gebieden die in geografisch, economisch en sociaal cultureel opzicht als een identiteit worden gezien, zowel door bestuur als door inwoners.

Voorstel streekvorming Midden 2016 werd door NLPO een voorstel rondgestuurd om te komen tot de vorming van 62 streekomroepen in Nederland. Voor onze streek werd ‘De Peel’ (Deurne, Asten, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Helmond) voorgesteld als ‘natuurlijke habitat’. Gemeenten en omroepen zijn daarop gevraagd een zienswijze in te dienen. Op grond van de ingediende zienswijzen heeft de NLPO eind 2016 haar advies over de streekindeling bekend gemaakt. Voor onze regio geldt, dat NLPO adviseerde te komen tot de vorming van één streekomroep voor de hele Peelregio. De voorgestelde streekindeling is echter niet dwingend. NLPO vindt het van belang dat de vorming van streekomroepen van onderop tot stand komt.

Overleg Op initiatief van wethouder Frans Stienen van de gemeente Helmond heeft vervolgens op 20 februari jl. overleg plaatsgevonden tussen alle betrokken partijen (de portefeuillehouders en ambtenaren van de zes gemeenten en de voorzitters van de vijf omroepen). De omroepen van Helmond (Omroep
Helmond), Deurne (DMG) en Asten/Someren (Siris) hebben tijdens dit overleg aangegeven te willen onderzoeken of en hoe een verdere samenwerking gestalte kan krijgen. De omroepen van Gemert-Bakel (Omroep Centraal) en Laarbeek (Omroep Kontakt) wilden echter (vooralsnog) niet aansluiten bij deze samenwerking.

Voorbereidingsgroep Naar aanleiding van dit overleg is vervolgens de ‘Voorbereidingsgroep streekvorming lokale omroepen’ opgestart. Hiervan maakten de volgende leden deel uit: dhr. J Kerkhof (onafhankelijk voorzitter), wethouder G. van Bussel (Someren), de heer I. Gijsbers, voorzitter van DMG, de lokale omroep van Deurne, de heer J. Gademan, voorzitter Omroep Helmond en de heer H. van Horik, directeur SIRIS (Asten – Someren) en drie ondersteunende ambtenaren. Doel van de voorbereidingsgroep was overeenstemming te bereiken tussen de betrokken partijen over een werkvorm waarbij de lokale omroepen binnen in elk geval Deurne, Asten/Someren en Helmond meer en beter gaan samenwerken. Nu dit resultaat bereikt is, is de voorbereidingsgroep opgeheven. De drie omroepen zullen de verdere uitwerking ter hand nemen. Overigens blijft de deur voor de omroepen van Laarbeek en Gemert-Bakel open om aan te sluiten.

1,808 totaal aantal vertoningen, 2 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *