Meeste inwoners Helmond voelen zich veilig

Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar werd de leden van het burgerpanel van TipDeLoop gevraagd naar onderwerpen, die zij belangrijk vinden. Eén van de onderwerpen sprong er behoorlijk uit: veiligheid. Dit was voor TipDeLoop Helmond de reden om daar met een nieuwe vragenlijst aan het burgerpanel wat dieper op in te gaan. Dit artikel geeft de resultaten daarvan weer met een positieve conclusie. Uit de antwoorden op de vragenlijst blijkt, dat de meeste deelnemende panelleden zich voldoende veilig voelen in hun eigen wijk. Ook blijkt, dat men er zelf het nodige aan doet om de eigen veiligheid te vergroten. Elementen uit het politiekeurmerk veilig wonen, blijken bij hen goed bekend. Een aantal deelnemers heeft zich helaas het afgelopen jaar niet of minder veilig gevoeld door gedragingen van anderen.

Veel deelnemers blijken overlast te ervaren door “hangjongeren” en vindt dat deze jongeren harder aangepakt moet worden. Op de vraag of de panelleden nog tips hebben voor de gemeente, kiest een deel voor de aanpak met harde hand, zowel naar de jongeren als naar hun ouders. Een ander deel kiest juist voor het gesprek en voor het achterhalen van het waarom van hun gedrag, zodat ze begeleid kunnen worden naar opleiding, werk of naar sport en spel. Een derde groep vindt juist, dat zowel het een als het ander tegelijk moet plaatsvinden. Ik voel me veilig Met de stelling “Ik voel me veilig in mijn eigen woonwijk” is 72% van de deelnemers het (zeer) eens en 7% (zeer) mee oneens. 20% Van de deelnemers is neutraal en 1% weet het niet.

Als toelichting op het antwoord “neutraal” en “oneens” schrijven enkele deelnemers, dat er wordt ingebroken, dat de wijk snel verpaupert of dat de eigen woonwijk onveilig is vanwege de vele vernielingen aan auto’s en – vooral bij het station- fietsen, zwervers, rommel, kapot gegooide bierflesjes en parkeeroverlast.De vraag wat het onveilige gevoel veroorzaakt, is maar door enkele deelnemers beantwoord: hangjongeren, drugs- en/of alcoholoverlast, vernielingen, straten die niet goed worden verlicht en geluidoverlast. Ervaringen van deelnemers Niet alleen in en rondom huis kan men een onveilig gevoel ervaren. Je kunt je ook onveilig voelen door het gedrag van anderen: pesten, intimideren of bedreigen. We waren benieuwd naar de ervaringen van de panelleden in het afgelopen jaar. Voor 72% van de deelnemers zijn deze onderwerpen gelukkig niet aan de orde. 10% weet het niet, maar 18% heeft hier het afgelopen jaar mee te maken gehad. Hun ervaringen variëren van vervelende buren die met iedereen overhoop liggen, spugen, schelden, duwen tot gedrag van mensen uit de persoonlijke levenssfeer.

De gedragingen waardoor men pesten, intimidatie of bedreiging heeft ervaren, hebben voor het grootste gedeelte (35%) betrekking op schelden. Daarnaast op lastigvallen, bedreigen met een mes, stalken, negeren, schoppen of slaan en vervelende berichten op sociale media. In de meeste situaties (35%) vonden deze vervelende gedragingen plaats in de openbare ruimte. Daarnaast op het werk, op school, in de directe woonomgeving, in het openbaar vervoer of tijdens het uitgaan. Op de vraag hoe deze ongewenste gedragingen gestopt zouden kunnen worden, waren verschillende antwoorden mogelijk. De meeste deelnemers van het burgerpanel bepleiten extra aandacht op scholen, samen met de wijkagent. Zwaardere straffen uitdelen, vindt 23%. Enkelen vinden dat er meer aandacht voor moet zijn in de lokale media, terwijl anderen juist vinden, dat er minder over in de lokale media geschreven en gesproken moet worden. Verder merkt men op, dat al op jonge leeftijd waarden en normen bijgebracht moeten worden, met duidelijke sancties en dat meer controle en toezicht zouden kunnen helpen.

Ook sneller samen het gesprek aangaan en duidelijke grenzen stellen, worden als mogelijkheden genoemd. Hangjongeren Enige tijd geleden kwam Helmond negatief in het nieuws vanwege hangjongeren die in een wijk voor een dreigende sfeer zorgden. We vroegen het burgerpanel wat ze vinden van de stelling: “De overlast van hangjongeren dient harder aangepakt te worden”. Van de deelnemers zegt 23% geen last te hebben van hangjongeren. 67% Van de deelnemers is het (zeer) eens met de stelling. De rest is het (zeer) oneens of neutraal. De gemeente heeft met extra maatregelen gereageerd op deze overlast. Wij vroegen de burgerpanelleden naar tips om de overlast door hangjongeren te verminderen. Grofweg zijn de aangereikte tips in 3 richtingen samen te vatten: de ene richting koerst op het wegnemen van de mogelijke oorzaken die tot het rondhangen van jongeren leiden: ga in gesprek met deze jongeren en hun ouders; organiseer sport en spel; regel plekken waar ze wel terecht kunnen; begeleid voortijdig schoolverlaters naar school en werk.

Een tweede richting ziet meer in meer politie op straat en het sneller aanspreken op ongewenst gedrag, zwaardere straffen, korten of intrekken van uitkeringen en het vergoeden of repareren van veroorzaakte schade door de jongeren zelf of hun ouders als deze jongeren minderjarig zijn. De derde richting vindt dat beide richtingen tegelijk in gang moeten worden gezet: aanspreken op ongewenst gedrag en zo nodig boetes en straffen uitdelen, maar tegelijkertijd ook nagaan waar hun behoeften liggen en hen helpen bij het realiseren daarvan. U kunt zich ook aanmelden voor het burgerpanel! Een keer of tien per jaar stellen we aan het Burgerpanel TipDeLoop via e-mail enkele vragen over Helmond. Weekkrant De Loop Helmond wil, in samenwerking met onderzoeksbureau Toponderzoek, er op deze manier aan bijdragen dat inwoners van Helmond hun betrokkenheid bij onze stad kenbaar kunnen maken.

De resultaten van deze raadplegingen leest u doorgaans heel snel, vaak nog in dezelfde maand, in Weekkrant De Loop en op de website www.deloop.eu Ook u kunt meedoen! Deelname is gratis, kost weinig tijd en is volledig anoniem. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn sterk afhankelijk van de actualiteit. U bent en blijft anoniem en kunt per raadpleging zelf beslissen of u meedoet. U bent niets verplicht. U kunt ook zelf onderwerpen voorstellen voor de raadplegingen. Aanmelding is mogelijk via onze website of rechtstreeks via www. tipdeloophelmond.nl Wij nodigen in het bijzonder ook jongeren uit om deel te nemen.

www.deloop.eu

www.deloop.eu

Meer-Helmond-Ditisonzewijk-digitaal-nieuws
www.ditisonzewijk.nl
Facebook: Helmond-Ditisonzewijk 
Twitter: @ditisonzewijk
Google+ Ditisonzewijk
Videokanaal: www.ditisonzewijk.tv
Ook weten wat er speelt in uw eigen wijk?  Abonneer je gratis op ons Youtube kanaal: KLIK HIER!
Digitaal-wijkgericht-nieuws: Agenda-Helmond, Cultuur, Kunst, Calamiteiten, Evenementen, Zakelijk, Startpagina per wijk, Overzicht-ondernemers in de wijk, Wijkfoto’s, DitisonzewijkTV, ofwel alles digitaal te vinden uit jouw eigen wijk (stad) in Helmond.

1,862 totaal aantal vertoningen, 2 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *