Nieuws van de Wijkraad Brandevoort

Nieuws van de Wijkraad

brandevoort_facebook_ditisonzewijkZoals u allemaal wel weet heeft de voorzitter van de Wijkraad Brandevoort per 1 februari jl. zijn functie neergelegd. Naast voorzitter Fons Bosman hebben inmiddels helaas ook penningmeester Jeroen Smelt en bestuursleden Diane van den Eijnden en Wiljo Striekwold te kennen gegeven hun deelname aan de wijkraad te willen beëindigen. Daarmee heeft de wijkraad Brandevoort in korte tijd helaas enkele bekwame en kundige bestuurders verloren. Tegelijkertijd constateren we dat ook in andere wijken Wijkraden problemen hebben de bezetting te handhaven. .
Nu kunt u zeggen nou en? Wat maakt dat uit wat is het belang van de Wijkraad?
Mede verantwoordelijk voor het opstappen van onze voorzitter was de publicatie Wijkgericht werken die door de Gemeente is uitgegeven. Bij de opstelling daarvan was geen enkele Helmondse wijkraad betrokken. Desondanks staan in die publicatie wel enkele zaken die aangeven welk belang door de gemeente wordt gehecht aan wijkraden.
Laat ik er u enkele hiervan noemen:
– Behartiging van het Algemeen Belang van de wijk.
– Organisatie van regelmatig contact met wijkbewoners en verenigingen
– Zorgdragen voor een goed communicatief draagvlak in de wijk
– Actief bewonersinitiatieven stimuleren
– Actief een bijdrage leveren aan het versterken van lokale netwerken in de wijk.
– Zorg dragen voor besteding en verantwoording van het buurtbudget.
– Opstellen van het Wijkactieplan.
– Organiseren van het wijkbezoek van het College van B&W
– Organiseren van het Brede Wijkoverleg.
De wijkraad organiseert minstens 2 openbare wijkbijeenkomsten per jaar waarvan één in het voorjaar die er toe dient om inhoudelijk en financieel verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en één in het najaar om het wijkactieplan en de begroting voor het komende jaar vast te stellen. Helaas heeft de gemeente eenzijdig besloten dat het WijkActiePlan elk jaar opnieuw moet worden opgesteld. De wijkraad is van mening dat dit plan gerust drie jaren geldig mag zijn. Maar een jaarlijkse herijking lijkt ons daarbij wel essentieel.
De bijeenkomsten van het in Brandevoort genoemde Brede Wijkoverleg, hebben herhaaldelijk bewezen van groot belang te zijn voor de onderlinge communicatie tussen de verenigingen, stichtingen en commissies die in onze wijk hun belangrijk werk doen.
brandevoortinactieEvenementen in onze wijk vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de stichting Brandevoort in Actie ( SBiA) . Daarbij probeert de Wijkraad in overleg met SBiA te helpen bij het vinden van een passend budget, waarbij ook wordt getracht externe financiers te vinden.
In de afgelopen jaren is heel veel nuttig werk verricht en zijn diverse initiatieven opgestart waarbij in veel gevallen vanuit de Wijkraad advies en ondersteuning werd verleend. Het is van groot belang dat met name deze centrale rol van de Wijkraad in stand wordt gehouden. Zoals in de vorige BC al aangegeven kan worden gedacht aan een kleinere Wijkraad bestaande uit Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en daarnaast een bestuurslid, dat o.a. mede zorg draagt voor een goede afstemming met de in de wijk actieve stichtingen, werkgroepen en commissies. De Wijkraad beperkt haar rol tot formele contacten met de Gemeente, met andere Wijkraden in Helmond en het stimuleren en mede uitvoeren van de hierboven genoemde taken en zoekt, voor zover vereist, samenwerking met andere partijen in de wijk. Met name deze aangepaste rol kan en moet in de door de gemeente uit te geven richtlijn worden opgenomen.
Op dit moment zijn er gelukkig al enkele commissie druk in de weer om de wijk te helpen en ondersteunen. Zo bestaan, naast het dagelijks bestuur van de wijkraad de volgende commissies:
Commissie verkeer, commissie spelen & groen, stuurgroep jeugd, en commissie webmasters. Ook is een werkgroep druk met het duurzaamheidscafé., is een groep mensen actief die nieuwe wijkbewoners welkom heet met de welkomsttas en participeert de Wijkraad in de werkgroep winkelcentrum Brandevoort. Maar wellicht zijn er meer aandachtspunten die de moeite waard zijn om op deze wijze additionele aandacht te krijgen.
Wij roepen iedereen op, die in het belang van de wijk zijn capaciteiten wil inzetten en op die wijze bij wil bijdragen aan een goed leefklimaat, zich bij de secretaris te melden. Er kan dan overlegd worden op welke wijze en in welke rol jij het beste tot je recht komt en zo ook plezier beleeft aan jouw inzet.
Meld je aan via: wijkraad.secretaris@brandevoort.org.

Meer Brandevoort www.brandevoort.ditisonzewijk.nl 

wijkraadbrandevoort

3,270 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *