Samenvatting nieuw coalitieakkoord

Reductie van de (stank-)overlast, BZOB-Oost wordt weer Brouwhuisse Heide (inclusief investeringen in nieuwe fietspaden), een forse inzet tegen armoede, minder mensen die een eigen bijdragen voor de WMO hoeven te betalen en een impuls voor ondernemerschap in het centrum. Dit zijn enkele punten uit het nieuwe coalitieakkoord die GroenLinks, VVD, SP, Lokaal Sterk en D66 vandaag hebben gepresenteerd. Het akkoord heeft als titel “Helmond, stad in beweging. Voor een duurzame, sociale en economisch vitale toekomst.” Dit geeft ook precies de drie pijlers aan van de nieuwe coalitie:

 • Duurzaamheid
 • Sociale stad
 • Economische vitaliteit

Formateur Frits Lintmeijer geeft een korte presentatie over het coalitieakkoord tijdens een bijeenkomst in de Westwijzer. Na een korte toelichting op het formatieproces loopt hij de drie pijlers langs:

Duurzaamheid

Dhr. Lintmeijer geeft aan dat Helmond voorloper wil zijn in de energietransitie. Dat wil de coalitie gaan doen door het bewustzijn bij de inwoners en extra maatregelen te stimuleren en door in te zetten op aardgasvrije woningen. Dat geldt ook voor bestaande woningen.

Als tweede punt op het gebied van duurzaamheid noemt hij de klimaatadaptatie en vergroening. Er moet meer ruimte komen voor groen, rust en natuur, het BZOB-Oost wordt weer Brouwhuisse Heide en er komt geld vrij voor natuurontwikkeling bij o.a. De Bundertjes, Kloostereind en Varenschut Zuid (Stipdonk).

Als laatste punt over duurzaamheid benoemt hij de aanpak van stank en leefbaarheid, waarbij de inwoners van Helmond centraal staan. Er wordt maximaal ingezet op de reductie van stankoverlast (o.a. door verlaging van het geurplafond) en maatregelen op de N279.

 

Sociale stad

Het doorbreken van de generatiearmoede, kinderen uit arme gezinnen laten meedoen en aanpak van problematische schulden zijn de belangrijkste maatregelen om de armoede in Helmond te bestrijden.

Op het gebied van zorg en ondersteuning zullen minder mensen een eigen bijdrage voor de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) hoeven te betalen.

Ook wil de coalitie gaan inzetten op meer perspectief voor mensen, door een pilot te starten voor een maatschappelijke baan en via die weg de bijstandsuitkering van mensen aan te kunnen vullen tot het minimumloon. De coalitie wil de ongelijkheid in de gezondheidssituaties tussen verschillende wijken aanpakken. Dhr. Lintmeijer: “In sommige wijken is de levensverwachting en de gezonde levensjarenverwachting veel slechter dan in andere wijken. Dat is in een rijk land als Nederland en een mooie stad als Helmond onaanvaardbaar dat die verschillen zo groot zijn.” Dit gaat de coalitie aanpakken door een pakket aan maatregelen voor die wijken. De coalitie wil het perspectief ook verbeteren door het experiment Verlengde Schooldag, dat op initiatief van basisschool Westwijzer is gedaan, voort te zetten en uit te breiden naar andere kwetsbare wijken.

 

Economische vitaliteit

De coalitie wil ruimte voor ondernemers door extra bedrijventerreinen: BZOB Zuid en Varenschut Noord, door innovatieve concepten op bestaande terreinen en door een impuls voor ondernemerschap in het centrum.

Er is een blijvende focus op de Automotive en Slimme maakindustrie en de pijler Food Tech krijgt een impuls.

Er is aandacht voor de economie van de toekomst door beter aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, investeren in techniek educatieprogramma en inzet op de circulaire economie.

 

Overige belangrijke punten uit het akkoord

Naast deze drie pijlers benoemt dhr. Lintmeijer nog enkele andere belangrijke punten uit het akkoord:

 • Het budget voor evenementen wordt verdrievoudigd.
 • De gemeente staat humaan tegenover asielzoekers, statushouders en arbeidsmigranten.
 • Er komt een actieplan om jongeren van 17 en 18 jaar in Helmond te houden en studenten terug te halen. Helmond moet een echt kindvriendelijke stad worden.
 • Investeren in een bereikbare stad: investeren in ‘Helmond fietsstad’ en slimme en groene mobiliteit.
 • Meer sociale huurwoningen en meer huizen voor middeninkomens.
 • Er komt een oplossing voor de locatie van de cultuurhistorische collecties.
 • Nieuw zwembad en investeringen in robuuste sportparken.
 • Veilige stad door o.a. buurtpreventieteam, vervangen van bestaande camera’s door slimme camera’s, verhogen verkeersveiligheid en aanpak van drugscriminaliteit.

De coalitie gaat voor een solide financieel beleid, waarvoor ze enkele afspraken hebben gemaakt. Zo moet de meerjarenbegroting structureel sluitend zijn en mag de OZB (onroerend zaak belasting) ten hoogste met de jaarlijkse inflatiecorrectie stijgen (geen sluitpost meer van de begroting).

 

Nieuwe wethouders en portefeuilleverdeling

Elly Blanksma, burgemeester

Openbare Orde & Veiligheid, Integriteit, Bestuurs- Juridische Zaken en Kabinet & Protocol.

Erik de Vries (SP, eerste locoburgemeester)

Sociale Zaken (inclusief Participatiewet), Armoedebeleid, Stedelijk Beheer (inclusief riolering), Natuur en Water Projectwethouder Centrumontwikkeling (inclusief kermis en markt)
Wijkwethouder Binnenstad en Helmond-Oost

Jos van Bree (VVD, tweede locoburgemeester)

Economische Zaken en Innovatie (inclusief Brainport, Automotive, Food Tech), Arbeidsmarkt, Financiën (inclusief inkoop), Grondzaken, Burgerzaken en Digitalisering (ICT) Projectwethouder Glasvezelnetwerk
Wijkwethouder Centrum en Stiphout/Warande

Antoinette Maas (GroenLinks, derde locoburgemeester)

Duurzaamheid (inclusief energie en milieu), Mobiliteit (inclusief parkeren), Cultuur (inclusief evenementen), Communicatie (inclusief stadsmarketing) en Toerisme & Recreatie Projectwethouder Energietransitie
Wijkwethouder Brouwhuis en Rijpelberg

Harrie van Dijk (Lokaal sterk, vierde locoburgemeester)

Zorg en Welzijn (inclusief Wet maatschappelijke ondersteuning), Ouderen, Wijken (incl. wijkgericht werken, wijkaccommodaties), Sport en Personeel & Organisatie Projectwethouder Sport en (be)Leefcampus De Braak
Wijkwethouder Brandevoort en Helmond-West

Gaby van den Waardenburg (D66, vijfde locoburgemeester)

Stedelijke Ontwikkeling, Ruimte, Wonen, Arbeidsmigranten, Vergunningen & Handhaving, Vastgoed, Afval en Regionale Samenwerking & Public Affairs Projectwethouder Omgevingswet
Wijkwethouder Dierdonk en Helmond-Noord

Cathalijne Dortmans (GroenLinks, zesde locoburgemeester) 

Jeugd (inclusief jeugdhulp, kindvriendelijke stad en actieplan jongeren), Onderwijs, Gezondheid, Diversiteit & Inburgering en Global Goals Projectwethouder Brainport Smart District
Wijkwethouder Mierlo-Hout

2,693 totaal aantal vertoningen, 4 aantal vertoningen vandaag

Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *