Uitbereiding bedrijfsterreinen in de buurt van Brouwhuis

Het nieuwe College van B&W heeft vorig jaar besloten om de Brouwhuissche Heide (het BZOB-bos) niet te kappen ten behoeve van bedrijven. Daarvoor in de plaats is gedacht aan de mogelijke ontwikkeling van nieuwe bedrijfslocaties ten zuiden van het huidige BZOB (BZOB-Zuid genaamd) en op Varenschut, dat wordt aangeduid met Varenschut-Noord.

Hier heeft nu verkennend onderzoek op plaatsgevonden dat zich met name gericht heeft op de volgende thema’s:

  • Waterberging
  • Stikstof
  • Verkeer/ontsluiting
  • Financiën (kosten en opbrengsten)

Er is gesproken met diverse belanghebbenden, o.a. de Wijkraad. Uit het onderzoek is gebleken dat ontwikkeling van beide locaties in beginsel mogelijk is (ook financieel).

Vanwege strikte wetgeving kunnen er zich alleen bedrijven vestigen die (zeer) weinig stikstof uitstoten, bijvoorbeeld hightech bedrijven en distributiecentra.

Voor beide terreinen geldt dat als zij aangelegd worden aanpassingen nodig zijn aan de Rochadeweg, in verband met een vlotte afwikkeling van het (extra) verkeer van en naar de snelwegen en andere hoofdroutes. Op beide terreinen blijft ruimte voor waterberging en natuur. Ook de aanwezige sport- en hobbyclubs (waaronder de crossclub op Varenschut) kunnen worden ingepast en hoeven dus niet te verhuizen.

Voor Varenschut-Noord geldt dat de bereikbaarheid en de uitstraling verbeterd moeten worden om aan te sluiten bij de behoefte van de markt. Ontwikkeling van BZOB-Zuid ligt moeilijker vanwege waterberging, beekdalontwikkeling en natuurcompensatie voor andere projecten. Hier is meer overleg voor nodig met de Peelgemeenten en het Waterschap. Mogelijk kan er besloten worden tot een regionaal bedrijventerrein in de nabijheid van de A67. Als dat niet het geval is wordt in het najaar van 2019 besloten om eventueel vervolgonderzoek voor de locatie BZOB-Zuid te doen.

Op basis van de uitkomsten van het verkennende onderzoek heeft het college besloten om het haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van Varenschut-Noord per direct verder uit te werken. Voor deze ontwikkeling moeten onder andere nieuwe afspraken gemaakt worden met het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE), omdat deze ontwikkeling eerder

in regionaal verband “op rood” gezet is. Ook zullen diverse technische en financiële zaken verder worden uitgezocht en wordt een eerste inrichtingsschets opgesteld. In het najaar van 2019 zal deze studie afgerond zijn.

Parallel aan het onderzoek naar nieuwe bedrijfslocaties is de afgelopen maanden bekeken of er extra ruimte voor bedrijvigheid te vinden is op of nabij de bestaande bedrijventerreinen in Helmond (zogenaamde “quick-wins”). In april 2019 worden de definitieve resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Hetzelfde geldt voor de Actieagenda “Werklandschappen van de toekomst” die momenteel samen met het bedrijfsleven wordt opgesteld. Deze bevat diverse

projecten om de bestaande terreinen beter te benutten en toekomstbestendig te maken.

Meer-Brouwhuis-digitaal-wijk-nieuws.
De onderstaande linken zijn aanklikbaar:
E.mail:  info@ditisonzewijk.nl

Website: www.brouwhuis.ditisonzewijk.nl
Facebook: Brouwhuis
Twitter @ditisonzewijk
Google+ Ditisonzewijk
Videokanaal: www.ditisonzewijk.tv
Instagram: www.instagram.com/ditisonzewijk.nl
Actuele berichten Helmond-Ditisonzewijk op: Facebook

Agenda-Helmond, Cultuur, Kunst, Calamiteiten, Evenementen,Zakelijk,
Startpagina per wijk, Overzicht-ondernemers in de wijk, Wijkfoto’s,
DitisonzewijkTV, ofwel alles digitaal te vinden uit jouw eigen wijk (stad) in Helmond.
Ook op Youtube weten wat er speelt in uw eigen wijk?
Abonneer je dan gratis op ons Youtube kanaal: KLIK HIER!

 

498 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Dit is niet ok

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *